Startseite > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Kategorie

Company: Ummah

1 Term

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

Meine Begriffe
Collected Terms

Die drei Säulen in Mina, die gesteinigt werden, um die totale Ablehnung des Iblis zu symbolisieren.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Tre shtyllat në Mina që u qëlluan me gurë për të simbolizuar refuzimin total të Iblisit.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Der Stand vor Allah, die auf Mount Arafat oder der "Berg der Gnade' stattfindet.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Qëndrimi përpara All-llahut që bëhet në Malin Arafat, ose 'Malin e Mëshirës ".

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Die Predigt von Imam predigte. Berg Arafat ist wo Muhammad seine letzte Chutba predigte.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Predikimi i predikuar nga një Imam. Mali Arafat është vendi ku Muhammedi predikonte Khutben e tij të fundit.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Der Monat, in dem Hadsch, von 8 auf 13 eingeschlagen werden kann.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Muaji në të cilin mund të hyje Haxhi, nga i 8ti në 13tin.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Gehorsam, ein Akt der Anbetung und Unterwerfung unter Allah. Pflicht, die der Muslim hat.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Bindja, një akt i adhurimit dhe nënshtrimit ndaj Allahut. Një detyrë e muslimanit .

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Die Strafe für diejenigen, die im Islam, schreckliche Strafe im Feuer der 'Hölle' nicht glauben.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Dënimi për ata që nuk besojnë në Islam, dënimi i tmerrshëm në zjarr e 'ferr'.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Die Belohnung für einen Gläubigen des Islam am Tag des Urteils, Paradies. Auch das Land, in dem Adam und Hawwa' (Eve) lebte in vor ihren Ungehorsam und Entfernung aus dem "Garten Eden".

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Shpërblimi për një besimtar të Islamit në ditën e gjykimit, parajsës. Gjithashtu toka në të cilën Adami dhe Hawwa '(Eva) jetuan përpara mosbindjes dhe largimit prej "Kopshtit te Edenit".

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Die Einheit und die Einheit von Allah, eine sehr wichtige Idee im Islam.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Njëshmëria dhe uniteti i Allahut, një ide shumë e rëndësishme në Islam.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Neunundneunzig Gebetskette, die Muslime zu helfen vergessen Sie nicht die neunundneunzig Namen Allahs.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Nëntëdhjetë e nëntë rruaza lutje që i ndihmojnë muslimanët te mos harrojne Nëntëdhjetë e nëntë emrat e Allahut.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Der Tag des Gerichts, der Tag auf die Allah uns alle richten wird, einschließlich Iblis (oder Shaytan), der Teufel.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Dita e Gjykimit, ditë në të cilën All-llahu do të na gjykojë të gjithë ne, duke përfshirë edhe Iblisin (ose shejtani), djallin.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Unterwerfung unter Allah. Es heißt, dass jedes Geschöpf "it's own (Modus von) Gebet und Lob weiß" Sure 24:41.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Dërëzimi tel All-ahu. Thuhet se çdo krijesë "njeh më së miri faljen e vetë (mënyrën e faljes" (Surah 24:41).

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Leben nach dem Tod, auch bekannt als 'The Afterlife".

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Jeta pas vdekjes, e njohur gjithashtu edhe si "bota e përtejme".

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys