Home > Industry/Domain > Financial services > Accountancy

Accountancy

Contributors in Accountancy

Accountancy

инвеститор в общо предприятие

Financial services; Accountancy

Страна на съвместно предприятие, което участва в съвместния контрол върху това съвместно предприятие.

съвместен контрол

Financial services; Accountancy

Договореното споделяне на контрола върху дадена икономическа дейност.

съвместно контролирано предприятие

Financial services; Accountancy

Едно съвместно предприятие, което включва създаване на корпорация, съдружие или друго образувание, в което всеки съдружник има участие. Такова предприятие действа по същия начин както други субекти, ...

ключов управленски персонал

Financial services; Accountancy

Тези лица имат правомощия и отговорности за планират, ръководят и контролират дейностите на образуванието, пряко или непряко, включително всеки режисьор (независимо дали изпълнителната или по друг ...

срок на лизинга

Financial services; Accountancy

Неотменимият период, за който лизингополучателят се е договорил да наеме актива заедно с всички допълнителни условия, за които лизингополучателят има възможност да продължи да наема актива, със или ...

правно задължение

Financial services; Accountancy

Задължение, което произлиза от: (a) договор (според неговите изрични или мълчаливи условия); (б) законодателство; или (в) други силата на ...

Диференциален лихвен процент на лизингополучателя

Financial services; Accountancy

Лихвеният процент, който лизингополучателят би трябвало да плаща по подобен лизингов договор или, ако това не е да се определи, курс, който, в началото на лизинговия договор, лизингополучателят би ...

Featured blossaries

Flight Simulators for PC

Category: Entertainment   1 2 Terms

Word Up!

Category: Languages   5 36 Terms