Home > Industry/Domain > Agriculture > Rice science

Rice science

Of or relating to the science of rice cultivation.

Contributors in Rice science

Rice science

литература

Agriculture; Rice science

Тялото (натрупване) на писмени работи, произведени от учени или учени в дадена област.

литър

Agriculture; Rice science

Единица за обем в метричната система, равна на 1000 ml или 1000 як.

линейна регресия

Agriculture; Rice science

Вид статистически анализ, където права линия или линейна връзка характеризира сумата на промяната в зависима променлива, която е свързана с единица промяна в независимата променлива. ...

линеен

Agriculture; Rice science

Дълги и тесни с почти успоредни ръбове.

ларва

Agriculture; Rice science

Незрели, Безкрили и често vermiform (wormlike) хранене форма която люкове от яйце на много насекоми, променя главно по размер докато преминава през няколко ларвата и накрая се превръща в какавида или ...

ландшафт

Agriculture; Rice science

Общата повърхност под формата на площ, включително естествени и изкуствени функции; Той включва различни landforms сред неговите ...

минерали

Agriculture; Rice science

Твърди частици различни от органични вещества, които действат като основни компоненти на почвите и източници на хранителни ...

Featured blossaries

2014 FIFA World Cup Teams

Category: Sports   1 32 Terms

Sailing

Category: Entertainment   3 11 Terms