Home > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Category:

Company: Ummah

4 Terms

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Трите стълба на мина, които са с камъни да символизират общо отхвърляне на Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

The three pillars at Mina that are stoned to symbolise the total rejection of Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

Застанем пред Аллах, която се провежда на планината Арафат, или "Монтирате на милосърдие".

Domain: Religion; Category: Islam

The stand before Allah that takes place on Mount Arafat, or the 'Mount of Mercy'.

Domain: Religion; Category: Islam

Проповед, проповядвано от имамът. Планината Арафат е, когато Мохамед проповядва си последния khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

The sermon preached by an Imam. Mount Arafat is where Muhammed preached his last khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

Един 420 м тече от хълма на Safa на Marwah. Изпълни обратно също е sa'y. , Седем sa'ys трябва да бъдат попълнени за двете Хадж и "Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

One 420 meter run from the hill of Safa to Marwah. The run back is also a sa'y. Seven sa'ys must be completed for both Hajj and 'Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Обикалят от Kab'ah анти-посока на часовниковата стрелка. Седем tawafs са необходими за първата част на Хадж и за "Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

A circling of the Kab'ah anti clockwise. Seven tawafs are required for the first part of Hajj and for 'Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

"Umrah е вариант на ислямски поклонение Хадж се нарича. Хадж е от два вида: 1. по-Хадж (арабски: Ал-Хадж Ал-Акбар) и 2. -малка Хадж, което на арабски се нарича "Umrah. По-Хадж се извършва в 12-ия месец на арабски календар, наречен Dhu-Ал-Hijjah докато "Umrah може да се извърши по всяко време на годината. По-Хадж е задължителна за всеки мюсюлманин, ако той/тя може да го издържи физически и да си го позволят monetarily.

Domain: Religion; Category: Islam

'Umrah is a variant of Islamic pilgrimage called the Hajj. The Hajj is of two types: 1. The greater Hajj (Arabic: al-hajj al-akbar) and 2. the lesser Hajj which in Arabic is called ‘Umrah. The greater Hajj is performed in the 12th month of Arabic calendar called Dhu-al-Hijjah while the ‘Umrah can be performed anytime of the year. The greater Hajj is mandatory for every Muslim if he/she can endure it physically and afford it monetarily.

Domain: Religion; Category: Islam

Месеца, в който Хадж може да бъде пое, от 8 до 13.

Domain: Religion; Category: Islam

The month in which Hajj may be embarked upon, from the 8th to the 13th.

Domain: Religion; Category: Islam

Послушание, акт на поклонение и представяне на Аллах. Мито мюсюлмани има.

Domain: Religion; Category: Islam

Obedience, an act of worship and submission to Allah. A duty the Muslim has.

Domain: Religion; Category: Islam

Живот след смъртта, известен също като "задгробен живот".

Domain: Religion; Category: Islam

Life after death, also known as 'The afterlife'.

Domain: Religion; Category: Islam

Подаване на Аллах. Тя се казва, че всяко създание "знае неговата собствена (начин на) молитва и похвала" сура 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

Submission to Allah. It is said that every creature 'knows it's own (mode of) prayer and praise' Surah 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

Деветдесет и девет броеници, които помагат на мюсюлманите не забравяйте девета година имената на Аллах.

Domain: Religion; Category: Islam

Ninety-nine prayer beads that help Muslims remember the ninety nine names of Allah.

Domain: Religion; Category: Islam

Единство и обединение в Аллах, много важна идея в исляма.

Domain: Religion; Category: Islam

The oneness and unity of Allah, a very important idea in Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys