Home > Blossary: Ukrainian judicial system
This glossary is about how the national judicial system of Ukraine operates, which elements it consists of, and the principles this system relies on.

Category: Law

21 Terms

Created by: akozhukhov

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

The National School of Judge of Ukraine is an institution of state with a special status that provides training of highly qualified staff for judicial system, including judges, candidates for becoming judge, and staff of court. The School also carries out research activities, providing activities of courts of general jurisdiction, the High Qualification Commission of Judge of Ukraine, and the High Council of Justice. The National School of Judge operates under the High Qualification Commission of Judge of Ukraine.

Domain: Law; Category: Legal

Nacionalna škola sudaca Ukrajine je državna ustanova s ​​posebnim statusom koji osigurava obuku visoko kvalificirano osoblje za pravosudnog sustava, uključujući suce, kandidata za poziciju suca, a sudovi osoblja. Škola također provodi aktivnosti istraživanja te metodološki pružanje aktivnosti sudova opće nadležnosti, visoke kvalifikacije Komisije sudaca Ukrajine, te Visoko vijeće pravde. Pravosudna akademija djeluje pri Ministarstvu pravosuđa.

Domain: Law; Category: Legal

Article 90 of the Law of Ukraine on Judicial System and Status of Judges defines the High Qualification Commission of Judges of Ukraine as a permanently operating body in the judicial system of Ukraine. According to the Law, the High Qualification Commission of Judges, inter alia, carries out selection of candidates for the position of a judge, organizes a special inspection of such candidates, and holds qualification examination. It also provides recommendations for the appointment or for electing of candidates for the position of a judge, as well as institutes and carries out disciplinary proceedings against judges of local and appellate courts. The High Qualification Commission of Judges comprises eleven members who have a higher legal education and the record of service in the legal field no less than twenty years.

Domain: Law; Category: Legal

Članak 90. ​​Zakona o pravosudnom sustavu i položaju sudaca definira Državno sudbeno vijeće kao stalno tijelo u pravosudnom sustavu Ukrajine. Prema Zakonu, državno sudbeno vijće, između ostalog, obavlja izbor kandidata za položaj suca, provodi poseban nadzor nad takvim kandidatima, a koji imaju pravosudni ispit. Ono također daje preporuke za imenovanje ili izbor kandidata za položaj suca, kao i institut te obavlja i stegovni postupak protiv sudaca općinskih i žuanijskih sudova. Državno sudbeno vijeće obuhvaća jedanaest članova koji imaju visoku pravnu naobrazbu i profesionalno iskustvo u pravnom području ne manje od dvadeset godina.

Domain: Law; Category: Legal

The High Economic Court of Ukraine is one of the three specialized cassation courts of Ukraine, along with the High Administrative Court of Ukraine and the The High Specialized Court of Ukraine for Civil and Criminal Cases. In accordance with Article 32 of the Law on Judicial System and Status of Judge, The High Economic Court of Ukraine: a) treats cases of economic jurisdiction in cassation order. In some cases that are provided by law, this Court can also act as a court of appeals or as first instance court; b) analyses court statistics, revises and applies judicial practice; c) provides method assistance as well as gives recommendations to courts of lower level in regard to delivering judgments in economic, or commercial cases.

Domain: Law; Category: Legal

Visoki Privrednog suda Ukrajine je jedan od tri specijaliziranih sudova Kasacijski Ukrajine, zajedno s Upravnog suda Republike Ukrajine i Visoki specijalizirani sud Ukrajine za građanskim i kaznenim predmetima. U skladu s člankom 32. Zakona o pravosudnog sustava i status sudaca, Visoki Privrednog suda Ukrajine:) razmatra slučajeve gospodarskog nadležnosti kasacijsku red. U pojedinim slučajevima koji su predviđeni zakonom, ovaj Sud također može djelovati kao sud žalbe ili kao sudom prvog stupnja; b) analizira sudske statistike, revidira i generalizira sudske prakse; c) pruža metodološku pomoć i daje preporuke sudovima nižoj razini s obzirom na isporuku presude u gospodarskim ili komercijalnim, slučajevima.

Domain: Law; Category: Legal

The High Administrative Court of Ukraine is one of the three specialized cessation courts of Ukraine, along with the High Financial Court of Ukraine and the The High Specialized Court of Ukraine for Civil and Criminal Cases. In accordance with Article 32 of Law on Judicial System and Status of Judge, The High Administrative Court of Ukraine: a) considers cases of administrative jurisdiction in cessation order. In some cases provided by law, this Court can also act as a court of appeals or as first instance court; b) analyses court statistics, revises and summarizes judicial practice; c) provides method assistance as well as recommendations to courts of lower level regarding judgment delivery in administrative cases.

Domain: Law; Category: Legal

Visoki upravni sud Ukrajine je jedan od tri specijaliziranih sudova Kasacijski Ukrajine, zajedno s Visokim Privrednog suda Ukrajine i Visoki specijalizirani sud Ukrajine za građanskim i kaznenim predmetima. U skladu s člankom 32. Zakona o pravosudnog sustava i status sudaca, Visoki Upravni sud Ukrajine:) razmatra slučajeve upravne nadležnosti kasacijsku red. U pojedinim slučajevima koji su predviđeni zakonom, ovaj Sud također može djelovati kao sud žalbe ili kao sudom prvog stupnja; b) analizira sudske statistike, revidira i generalizira sudske prakse; c) pruža metodološku pomoć i daje preporuke sudovima nižoj razini s obzirom na isporuku presude u upravnim predmetima.

Domain: Law; Category: Legal

The Constitutional Court of Ukraine is the sole body of constitutional jurisdiction in Ukraine, according to Article 147 of Constitution of Ukraine. The Constitutional Court of Ukraine resolves the issues of conformity of laws and other legal acts with the Constitution of Ukraine as well as provides the official interpretation of the Constitution of Ukraine and laws of Ukraine.

Domain: Law; Category: Legal

Ustavni sud Ukrajine jedino je tijelo ustavne nadležnosti u Ukrajini, u skladu s člankom 147. Ustava Ukrajine. Ustavni sud Ukrajine rješava pitanja o sukladnosti zakona i drugih pravnih akata sa Ustavom Ukrajine, kao i donosi službeno tumačenje Ustava i zakona Ukrajine.

Domain: Law; Category: Legal

Supreme Court of Ukraine is the highest judicial body in the system of the courts of general jurisdiction of Ukraine, as provided by Article 125 of Constitution of Ukraine. According to Article 38 of the Law of Ukraine on Judicial System and Status of Judges, the Supreme Court of Ukraine: a) reconsiders rulings of the lower courts on the basis of different use of the same provisions of material law in similar cases; b) reconsiders rulings of the above mentioned courts in case when an international judicial organization whose power is recognized by Ukraine has found the state of Ukraine infringing its international obligations when considering a certain case by a Ukrainian court; c) provides a conclusion on availability or absence of evidence of high treason or another crime in doings of the President of Ukraine; and submits, by the request of Verkhovna Rada of Ukraine, the written judgment on the impossibility for the President of Ukraine to exercise his powers on medical grounds; d) applies to the Constitutional Court of Ukraine for a conclusion regarding compliance of a certain law or other legislative act with Constitution of Ukraine, as well as for making an official interpretation of Constitution of Ukraine.

Domain: Law; Category: Legal

Vrhovni sud Ukrajine najviše je pravosudno tijelo u sustavu opće nadležnosti Ukrajine, kako je propisano člankom 125. Ustava Ukrajine. Prema članku 38. Zakona o pravosudnom sustavu i položaju sudaca, Vrhovni sud Ukrajine :a) razmatra presude nižih sudova prilikom različite upotrebe istih odredaba materijalnog prava u sličnim slučajevima; b) razmatra presude navedenih sudova u slučaju kada je međunarodno pravosudno tijelo čija je ovlast priznata od strane Ukrajine utvrdilo da prilikom razmatranja određenog slučaja od strane ukrajinskog suda Ukrajina krši svoje međunarodne obveze; c) donosi zaključak o postojanju ili nepostojanju dokaza izdaje ili drugog kaznenog djela predsjednika Ukrajine; i podnosi, uz zahtjev Verkhovna Rada Ukrajine, pisanu ocjenu o nemogućnosti predsjednika Ukrajine da ostvaruje svoje ovlasti zbog medicinskih razloga; d) odnosi se na Ustavni sud Ukrajine glede zaključka o sukladnosti određenog zakona ili drugog propisa sa Ustavom Ukrajine, kao i na izradu službenog tumačenja Ustava Ukrajine.

Domain: Law; Category: Legal

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Law Blossarys

Arya Samaj Marriages are a law firm that provides ...

Category: Law

By: aryasamajmarriages

We are talented and experienced Murrieta Car ...

Category: Law

By: jenniferarmins1

At The Baum Law Firm, we are skilled and ...

Category: Law

By: jenniferarmins1

Whether you are looking for an Aurora Criminal ...

Category: Law

By: jenniferarmins1