Home > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Category:

Company: Ummah

15 Terms

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Живот после смртта, исто така познат како задгробниот живот.

Domain: Religion; Category: Islam

Vida después de la muerte, también conocida como 'la muerte'.

Domain: Religion; Category: Islam

Послушноста, чин на богослужење и покорност кон Аллах. Должност која муслиманот ја има.

Domain: Religion; Category: Islam

Obediencia, un acto de culto y sumision al Allah Un deber de los Musulmanos

Domain: Religion; Category: Islam

Наградата за верник на исламот на денот на пресудата, рајот. Исто така, земјата во која Адам и Hawwa (Ева) живеел пред нивната непослушност и отстранување од "рајската градина".

Domain: Religion; Category: Islam

La compensacion de un creedor en Islam en el dia de Justicia de Dios, paradiso. La tierra tambien donde Adam y Eva habian vivido antes su desobediencia y rechezo del Paradiso.

Domain: Religion; Category: Islam

Казната за оние кои не веруваат во исламот, страшна казна во огнот на ѓаволот,пеколот.

Domain: Religion; Category: Islam

La punicion de los que no creen en Islam, punicion horrible del enfero.

Domain: Religion; Category: Islam

Проповедта проповедано од имамот. Планината Арафат е местото каде Мухамед проповедал неговата последна khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

El sermon preclamado por un Imam. El Monte Arafat is el lugar donde Muhammed habia proclamado a su ultimo khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

Штандот пред Аллах што се наоѓа на планината Арафат, или Планината на Милоста.

Domain: Religion; Category: Islam

Ser de pies delante Allah tomando lugar en el Monte Arafat o Monte de Piedad.

Domain: Religion; Category: Islam

Трите столбови во Мина, кои се направени да го симболизираат вкупното отфрлање на Iblis (ѓаволот).

Domain: Religion; Category: Islam

Los tres pillares en Mina que son apierrados a simbilozar la recheza total de Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

Мал аџилак, вклучувајќи почетната tawafs и sa'ys. Тоа може да биде завршен во секое време на годината и е исто така дел од Хаџ.

Domain: Religion; Category: Islam

Pillar minimo, incluyendo los tawafs iniziales y los say's. Puede ser completado todo timepo y es tambien parte de Haji.

Domain: Religion; Category: Islam

Кружењето на Kabah во спротивност од стрелките на часовникот. Седум tawafs се потребни за првиот дел од Хаџ и за Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Un ciclo del Kab'ah a la izquierda. Siete tawafs sont requisidos por la primera parte de Haji e Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Една 420 метарска патека за трчање од ридот на safa до Marwah. Трчањето назад е исто така sa'y. Седум sa'ys мора да биде завршена и за Хаџ и Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Unos metros de distancia desde la colina de Safa a Marwah. El camino atras es tambien un sa'y. Siete dias deben passarse para ambos Haji e Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys