Home > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Category:

Company: Ummah

1 Term

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

La unitat i la unitat d'Allah, una idea molt important en l'Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

Unicità di Allah, concetto importantissimo dell'Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

Noranta-nou rosaris que ajuden els musulmans recordar els noranta-nou noms d'Allah.

Domain: Religion; Category: Islam

Novantanove perline che aiutano i musulmani a ricordare i novantanove nomi di Dio.

Domain: Religion; Category: Islam

El càstig per a aquells que no creuen en l'Islam, terrible càstig en els incendis d 'infern'.

Domain: Religion; Category: Islam

Punizione per coloro che non credono nell'Islam, terribile punizione nelle fiamme dell'inferno.

Domain: Religion; Category: Islam

Obediència, un acte d'adoració i submissió a Allah. Un deure el musulmà ha.

Domain: Religion; Category: Islam

Obbedienza, atto di venerazione e sottomissione ad Allah. Dovere di ogni musulmano.

Domain: Religion; Category: Islam

Els tres pilars a la Mina que són lapidat que simbolitzen el rebuig total de Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

I tre pilastri a Mina che sono stati lapidati per simboleggiare il rifiuto totale di Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

El dia del judici, el dia en que Allah ens jutjarà, incloent. Iblis (o Shaytan), el diable.

Domain: Religion; Category: Islam

giorno del giudizio, il giorno in cui Hallah ci giudicherà tutti, incluso Iblis 9o Shaytan9n, il diavolo

Domain: Religion; Category: Islam

L'estand abans d'Allah que té lloc al Mont Arafat, o l 'muntar de Misericòrdia".

Domain: Religion; Category: Islam

Il supporto prima di Allah che si svolge sul Monte Arafat, o il 'Monte della misericordia'.

Domain: Religion; Category: Islam

Un 420 comptador executar des del turó de Safa a Marwah. La cursa altra vegada també és un sa'y. Set sa'ys hauran de fer per a ambdós Hajj i ' Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Un 420 tester eseguire dalla collina di Safa al Marwah. La corsa indietro è anche un sa'y. Sette sa'ys deve essere completata per entrambi Hajj e ' Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

El mes en què Hajj es pot iniciar, del 8 al 13.

Domain: Religion; Category: Islam

Il mese in cui Hajj può essere intrapreso, dall'8 al 13.

Domain: Religion; Category: Islam

Donant un voltes de la Kab'ah anti les agulles del rellotge. Set tawafs són necessaris per a la primera part d'Hajj i per ' Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Una circuitazione del Kab'ah anti in senso orario. Sette tawafs sono necessari per la prima parte del Hajj e per ' Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

El sermó va predicar per un Imam. Mont Arafat és on Muhammed va predicar el seu últim khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

Il sermone predicato da un Imam. Monte Arafat è dove Muhammed predicato il suo ultimo khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

El pelegrinatge menor, incloent-hi la tawafs inicial i la sa'ys. Es pot ser completat en qualsevol moment de l'any i és també una part d'Hajj.

Domain: Religion; Category: Islam

' Umrah è una variante del pellegrinaggio islamico chiamato Hajj. Hajj è di due tipi: 1. maggiore Hajj (arabo: al-hajj al-akbar) e 2. Hajj minore che in arabo si chiama ' Umrah. Il Hajj più grande viene eseguita nel dodicesimo mese del calendario arabo chiamato Dhu-al-Hijjah mentre il ' Umrah può essere eseguita in qualsiasi momento dell'anno. Maggiore Hajj è obbligatorio per ogni musulmano, se lui/lei può sopportarla fisicamente e permetterselo monetariamente.

Domain: Religion; Category: Islam

Submissió a Allah. Es diu que cada criatura "sap el seu propi (mode d) pregària i lloança" Surah 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

Sottomissione ad Allah. Si dice che ogni creatura 'SA è proprio (modalità di) preghiera e lode' Surah 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys